Ρελε-Αισθητηρες

Τα "αισθητήρια όργανα" του οχήματος.